Borang Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan (TNA) Bagi Pekhidmat Awam
Latest Kemaskini : 21 Januari 2016

Borang soal selidik ini digunakan oleh ILKAP untuk responden perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan.

Ia bertujuan untuk mengenal pasti serta mendapat maklumat keperluan latihan pelanggan ILKAP dalam merangka program latihan.

Peringatan di atas kerahsiaan
Kajian ini adalah tidak bernama.
Rekod kajian adalah sulit dan tidak menjurus terus kepada anda kecuali maklumat tertentu yang diminta sahaja. Jika anda telah mengambil bahagian di dalam kajian yang menggunakan token untuk mengakses sesuatu kajian, adalah dijamin bahawa token tersebut digunakan tanpa memberi sebarang rujukan kepada siapa anda dan tidak akan dilampirkan bersama jawapan anda. Token tersebut diuruskan di dalam pangkalan data berlainan, dan hanya digunakan untuk mengemaskini samada kajian telah dijawab atau sebaliknya. Tidak ada cara untuk mengenalpasti token yang diberi dengan jawapan anda di dalam kajian ini.

LimeSurvey is Free software
Donate